Firma ACER zajmuje się od kilkunastu lat wykonywaniem opracowań z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska.
Działamy głównie w regione północno-wschodniej Polski. O naszym doświadczeniu najlepiej świadczy fakt, że jesteśmy autorami i współautorami ponad 150 opracowań. Nasza dewiza:          

"Pomóc Projektantom zrozumieć wymagania Przyrody.

Pomóc chronić interesy Przyrody szukając odpowiednich rozwiązań projektowych"OPRACOWANIA PRZYRODNICZE

Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania: Budowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk z na odcinku przejścia przez obszar Natura 2000 „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” PLH 280055, GDDKiA Olsztyn 2014  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza dla terenu inwestycji dla  zadania: „Budowa połączenia drogowego – przedłużenia ul. Wilczyńskiego do ul. Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ul. Bukowskiego w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem ul. Bartąskiej i Bukowskiego 2014 wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza w sąsiedztwie planowanej do przebudowy drogi DP 1185N na odcinku Śliwica-Rychliki, województwo warmińsko-mazurskie 2014 wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza w sąsiedztwie planowanej do przebudowy drogi DP 1826N Małe Olecko – droga krajowa DK nr 65, województwo warmińsko-mazurskie 2014 wykonawca
Screening przyrodniczy oraz inwentaryzacja przyrodnicza (z wyjątkiem rocznego monitoringu ornitologicznego)  dla siłowni wiatrowych lokalizowanych w rejonie m. Turza Wielka i Jankowice, gm. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie 2014 wykonawca
Inwentaryzacja herpetofauny wraz z oceną oddziaływania na inwestycję dla zadania: „Budowa infrastruktury technicznej dla Strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda ” 2014 wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania: Budowa gazociągu w/c DN300 MOP 5,5 Mpa relacji Bartąg-Wadąg o długości L =  ok. 22 km 2014 wykonawca
Metaplantacja centurii pospolitej (Centaurium erythraea) i kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium) w związku z realizacja inwestycji. 2014 wykonawca
Waloryzacja florystyczno-fitosocjologiczna rezerwatu Sołtysek i terenów przyległych na potrzeby wniosku o zmianę granic rezerwatu (PTOP) 2014 wykonawca
Rozpoznanie populacji kumaka nizinnego Bombina bombina na terenie obszaru PLH 280010 Budwity oraz PLH 280011 Gązwa w związku ze zmiana SDF dla obszarów Natura 2000. 2014 wykonawca
Waloryzacja przyrodnicza dla obszaru przewidzianego pod poszukiwania i rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach koncesji “Węgorzewo” 2013 wykonawca
Waloryzacja przyrodnicza dla obszaru przewidzianego pod poszukiwania i rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach koncesji “Gołdap" 2013 wykonawca

Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie gatunków chronionych roślin i siedlisk wraz z oceną oddziaływania inwestycji na te elementy środowiska dla zadania:

„Rozbudowa ulicy Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ulic Towarowej i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna
2013 wykonawca
Inwentaryzacja florystyczna dla obszaru projektowanej zabudowy mieszkaniowej  nad Jez. Inulec 2013 wykonawca
Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 280010 Budwity 2013 wykonawca
Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 280011 Gązwa 2013   wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanej zabudowy zagrodowej w m. Dziubiele nad jez. Śniardwy 2012

 wykonawca

 

Screening siedliskowy dla obszaru przewidzianego pod poszukiwania i rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach koncesji “Gołdap” i “Węgorzewo” 2012   wykonawca
Inwentaryzacja gatunków chronionych na drzewach w pasie drogowym dla budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK nr 15 2012  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza dla wariantowego przebiegu obwodnicy Giżycka na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowiska dla planowanej inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku rondo Al. 1 Maja – wieś Bystry 2012  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby weryfikacji SDF dla obszaru Natura 2000 PLH 280010 Budwity 2012  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby weryfikacji SDF dla obszaru Natura 2000 PLH 280011 Gązwa 2012  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza dla terenu przyszłych farm wiatrowych okolicy m. Grunwald, powiat olsztyński 2012  wykonawca
Inwentaryzacja siedliskowa i florystyczna dla terenu przyszłych farm wiatrowych w gm. Biskupiec, powiat nowomiejski 2012  wykonawca
Inwentaryzacja siedliskowa i florystyczna dla terenu przyszłej farmy wiatrowej w gm. Dobre Miasto 2012  wykonawca
Inwentaryzacja siedliskowa i florystyczna dla terenu przyszłych farm wiatrowych w gm. Orneta 2012  wykonawca
Inwentaryzacja siedliskowa i florystyczna dla terenu przyszłej farmy wiatrowej w gm. Pieniężno 2012  wykonawca
Inwentaryzacja siedliskowa i florystyczna dla terenu przyszłej farmy wiatrowej w gm. Korsze 2012  wykonawca
Inwentaryzacja siedliskowa i florystyczna dla terenu przyszłej farmy wiatrowej w gm. Biała Piska 2012  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza dla terenu planowanej rozbudowy Michelin Polska S.A., Olsztyn 2012  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza dla obszaru działki o nr ewid. 159/3 i terenu przyległego (gm. Orzysz, powiat piski) 2012  wykonawca
Inwentaryzacja siedliskowa i florystyczna dla terenu przyszłych farm wiatrowych w gm. Biskupiec, powiat nowomiejski 2012  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Napromek (kod obiektu 07-18-01) 2011  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza dla terenu oddziaływania budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kętrzyńskiego w m. Wielbark 2011  wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza dla wariantowego przebiegu drogi S10 i S11 na odcinku Piła-Ujscie 2011

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 2011

wykonawca;

kierownik projektu

Zimowa inwentaryzacja szlaków migracyjnych ssaków na podstawie tropów oraz określenie stopnia wykorzystania przez nietoperze kryjówek zimowych na trasie przebiegu wariantu inwestycyjnego DK 16 na odcinku Samborowo-Ornowo 2011

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej obwodnicy Bartoszyc w ciągu drogi krajowej nr 51 2011

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną oddziaływania na obszar Natura 2000 PLH280043 Ostoja Dylewskie Wzgórza dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni o mocy 1,1,MW w m. Rudno” 2011

wykonawca;

Inwentaryzacja flory i fauny (z wyjątkiem ptaków i nietoperzy) dla obszaru  przeznaczonego pod zainwestowanie farm wiatrowych w obrębie powierzchni badawczych Biskupiec, Piotrowice, Szwarcenowo 2011

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja florystyczna dla zadania: Budowa drugiej nitki rurociągu tłocznego Ø700 z przepompowni P-10 do oczyszczalni ścieków ŁYNA w Olsztynie 2011

wykonawca;

Inwentaryzacja flory i entomofauny dla obszaru  przeznaczonego pod zainwestowanie farm wiatrowych w obrębie powierzchni badawczych Radysy, Kaliszki, Bełcząc 2011

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja flory i entomofauny dla obszaru  przeznaczonego pod zainwestowanie farm wiatrowych w obrębie m. Grzybiny 2011

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja florystyczna do raportu o oddziaływaniu na środowisko - zmiana lasu na działce nr 473/1, obręb Probark, gm. Mrągowo na użytek rolny  w zakresie ograniczonym do oceny oddziaływania na obszary Sieci Natura 2000 2011

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja florystyczna terenu pod budowę ośrodka wypoczynkowego na półwyspie Kal na jeziorze Święcajty, gm. Węgorzewo 2011

wykonawca;

Inwentaryzacja występowania płazów i gadów ze wskazaniem potencjalnych tras migracyjnych na projektowanym odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek 2010

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania: Budowa drogi dojazdowej nr 8 na odcinku Pęciszewo-Grzechotki, od km 46+600 do km 48+500 drogi ekspresowej S-22 2010

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki-Nidzica od km 203+500 do km 223+818 2010

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza w sąsiedztwie rozbudowywanego odcinka drogi krajowej nr 58 na odcinku Stare Kiełbonki-Zgon 2010

wykonawca;

kierownik projektu

Rozpoznanie przyrodnicze możliwych przebiegów wybranych dróg krajowych w obszarze graniczenia ze sobą trzech mezoregionów (Pojezierza Iławskiego, Pojezierza Olsztyńskiego oraz Garbu Lubawskiego) wraz z opracowaniem wynków 2010 wykonawca
Inwentaryzacja florystyczna w sąsiedztwie rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński 2010

wykonawca;

kierownik projektu

Stopień wykorzystania przez nietoperze drzew przeznaczonych do wycinki w związku z budową obwodnicy miasta Ełk w ciagu drogi krajowej nr 16 2010


kierownik projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza - objazd drogowy łaczacy ul. Jeleńską w Lidzbarku Welskim z drogą wojewódzką nr 544 2010

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja siedlisk chronionych w północnej części obszaru Natura 2000 "Dolina Drwęcy" PLH 280001 w rejonie potencjalnego oddziaływania planowanych korytarzy drogi krajowej nr 7 wraz z opracowaniem wyników 2010

wykonawca;

kierownik projektu

Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. -  Inwentaryzacja zieleni na działkach objętych planowaną inwestycją 2010 kierownik projektu
Inwentaryzacja przyrodnicza na istniejących i przewidzianych do ustanowienia obszarach Natura 2000, dla wariantowego przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku Sorkwity-Mrągowo-Ełk 2009

wykonawca;

kierownik projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Dobrego Miasta

2009

wykonawca

Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Bartoszyc

2009

wykonawca

Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do modernizowanej drogi wojewódzkiej na odcinku Srokowo-Węgorzewo

2009

wykonawca

Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do modernizowanej drogi wojewódzkiej na odcinku Węgorzewo-Banie Mazurskie

2009

wykonawca

Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do
modernizowanej drogi wojewódzkiej na odcinku Srokowo-Kętrzyn

2009

wykonawca

„Wpływ planowanej budowy drogi krajowej nr 16 na odcinku projektowanego obszaru Natura 2000 „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” na populację żółwia błotnego Emys orbicularis (L)” oraz propozycją programu kompensacji przyrodniczych

2009

współautor

Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do planowanego kompleksu elektrowni wiatrowych - Młynary

2009

wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do
modernizowanej drogi wojewódzkiej na odcinku Nidzica-Wielbark
2009 wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do
modernizowanej drogi powiatowej na odcinku Marzewo-Małdyty
2009 wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza na istniejących i przewidzianych do ustanowienia obszarach Natura 2000, dla wariantowego przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Ełk 2008 wykonawca
Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie działki w Pluskach, gm. Stawiguda, zlokalizowanej na obszarze Natura 2000 PLB 280007 "Puszcza napiwodzko-Ramucka" 2009 wykonawca

Inwentaryzacja florystyczna na terenie nowego korytarza drogi krajowej nr 15 w rejonie przecięcia z obszarem Natura 2000 PLH 280001 „Dolina Drwęcy”

2008

kierownik projektu

Inwentaryzacja zwierząt i roślin na istniejących i przewidzianych do ustanowienia obszarach Natura 2000, dla wariantowego przebiegu projektowanej drogi krajowej na odcinku Biskupiec-Borki Wielkie

2008

współautor

Inwentaryzacja przyrodnicza otoczenia projektowanego mostu na rzece Drwęcy Warmińskiej na obszarze Natura 2000 PLH 280001 „Dolina Drwęcy”

2008

współautor

Inwentaryzacja zwierząt i roślin na istniejących i przewidzianych do ustanowienia obszarach Natura 2000, dla wariantowego przebiegu projektowanej drogi ekspresowej na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2007

kierownik projektu

Inwentaryzacja zwierząt i roślin na istniejących i przewidzianych do ustanowienia obszarach Natura 2000, dla wariantowego przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo-Ornowo

2007

współautor

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną na terenie projektowanej ulicy Obrońców Tobruku w Olsztynie

2005

główny wykonawca

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki istniejącą szatą roślinną na terenie projektowanej ulicy Sielskiej w Olsztynie

2002

główny wykonawca

Dokumentacja zieleni wzdłuż koncepcji tras kolektorów ściekowych i deszczowych w rejonie Jeziora Trackiego

2000

główny wykonawca

Analiza przewidywanych zmian w stanie zieleni na terenie projektowanej hali składowej Stomil Olsztyn S.A.

1999

główny wykonawca

Analiza oddziaływań przyrodniczych wraz z  inwentaryzacją zieleni na terenie przewidzianym pod budowę kompleksu Auchan w Olsztynie

1999

kierownik projektu

Inwentaryzacją zieleni na terenie przewidzianym pod przebudowę stacji paliw CPN w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej

1998

główny wykonawca

Inwentaryzacja I stopnia z wyceną wartości przyrodniczej zieleni na terenie campingu przy ul. Sielskiej w Olsztynie – działka 272/8

1998

główny wykonawca

Ocena wpływu na stan środowiska przyrodniczego oddziaływań z mającego powstać ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego firmy TELKO Ltd w SZĄBRUKU, gm. Gietrzwałd

1998

współautor

       
wstecz | do góry
Raporty oddziaływania na środowisko :: Inwentaryzacje przyrodnicze :: Ekspertyzy przyrodnicze
© 2009 www.acer.mazury.pl | Strona głowna | Wykonane projekty | Aktualne realizacje | Galeria | Kontakt | Artneo